Huutokaupan käyttöehdot

Ylläpitäjä

MONITOIMI TJA Oy katso lisää. www.monitoimitja.com

Tunnuksen tekeminen

Huutokauppaan osallistuminen edellyttää hyväksytysti tehtyä tunnusta purkutavara.fi / monitoimitja.com osoitteessa ilmoitetulla tavalla.

Huutotapa, huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen

Huudot ovat nostohuutoja. Omaisuus myydään siinä kunnossa, ja niillä varusteilla mitä niissä huutokauppahetkellä on. Myyjä ei vastaa millään tavalla huutokaupattavan kohteen kunnosta. Ostaja on velvollinen tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen edellyttämällä tavalla.

Huudot

Pienin hyväksyttävä hinnankorotus aikaisempaan tarjoukseen on 20 euroa, ellei myyjä ilmoita muuta minimikorotusmäärää. Huudon hintakorotus voi olla myös suurempi kuin edellä mainittu tai myyjän muu ilmoittama minimikorotusmäärä.

Kohteen myyjä ei saa tehdä kohteestaan tarjousta itse tai edustajansa kautta. Jos MONITOIMI TJA Oy saa todisteellisen tiedon tämän ehdon vastaisesta huudosta, on kohteen myyjä velvollinen suorittamaan MONITOIMI TJA Oy:lle kohteesta toteutuneen kaupan mukaisen täyden välityspalkkion kaksinkertaisena. Myyjälle annetaan MONITOIMI TJA Oy:n toimesta kirjallinen varoitus. Toisesta käyttöehtojen vastaisesta toimesta myyjä poistetaan palvelusta. Myyjä poistetaan myös palvelusta mikäli hän ei ole määräajassa vastannut MONITOIMI TJA Oy:n asiasta jätettyyn kirjalliseen kyselyyn.

Edellä mainitussa tapauksessa ostajan tekemä tarjous ei ole ostajaa sitova ja ostaja voi halutessaan perua ostotarjouksensa tai jo toteutuneen kaupan.

Arvonlisävero

Myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen, eli alv on 0 %. Mikäli kauppahinta sisältää arvonlisäveron, tai kauppahintaan lisätään arvonlisävero, niin siitä on erillinen maininta huutokauppailmoituksessa.

Korkeimman huudon hyväksyminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehty korkein huutotarjous. Korkeimman tarjouksen tehneelle lähetetään sähköpostitse ilmoitus korkeimmasta saapuneesta tarjouksesta. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään seuraavan kahden arkipäivän aikana. Mikäli kauppahinta hyväksytään, niin monitoimitja.com lähettää ostajalle laskun.

Kauppahinnan maksaminen

Kauppahinta on maksettava laskussa ilmoitetulle tilille verkkopankissa, tai sähköpostitse lähetettävän laskun perusteella kahden seuraavan arkipäivän aikana. Esim. jos ostaja saa laskun maanantaina, niin kauppasumma on maksettava viimeistään keskiviikkona.

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle heti kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

Kaupan kohteen nouto

Ostaja noutaa kaupan kohteet omalla kustannuksellaan ilmoituksessa mainittuna määräaikana, tai ilmoitetun määräajan sisällä.

Palveluntarjoajan kieltämät toimenpiteet

Asiakkaat eivät saa rikkoa mitään tässä sopimuksessa mainittua ehtoa tai aktiivisesti olla mukana seuraavissa toiminnoissa. Sääntöjen rikkominen saattaa johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen pysyvästi.

a. Väärän tai harhaanjohtavan informaation antaminen
b. Useamman kuin yhden tunnuksen tekeminen
c. Yritys käyttää monitoimitja.com-sivustoa tai sen palveluja tavalla, jotka poikkeavat alkuperäisestä tarkoituksesta
d. Tahallinen tarjousten jättäminen ilman maksuaikomusta. Jos asiakas voittaa huutokaupan, monitoimitja.com pidättää itselleen oikeuden varmistaa että asiakas on maksanut kaikista tarjouksistaan ennen tavaran toimittamista
e. Rikkomus, väärinkäytös tai panettelu, joka kohdistuu monitoimitja.com-sivuston tai MONITOIMI TJA copyrightiin tai tavaramerkkiin
f. Tietokoneviruksen istuttaminen, välittäminen tai käyttäminen, nk. Troijan hevoset, madot, hämähäkit tai muu potentiaalinen vaarallinen ohjelmatuote.

Tiedonantovelvollisuus

Asiakkaan on mahdollisuuksiensa mukaan ilmoitettava kaikista yhteystietojen muutoksista palveluntarjoajalle.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan osallistuja ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä huutokaupan ehtoja eikä siitä, mitä joku toinen huutokauppaan osallistunut on tehnyt tai laiminlyönyt tehdä, mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat tai liittyvät muiden tahojen ilmoituksiin huutokaupassa tai heidän tarjoamiinsa esineisiin tai muihin huutokauppakohteisiin. Huutokauppaan osallistuja ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan, vaan kenellä tahansa myyjällä on oikeus myydä nettihuutokaupassa itse määrittelemillään myynti- ja muilla ehdoilla, niin kiinteillä hinnoilla kuin nousevin tai laskevin huudoin ja myyjä itse vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole missään vaiheessa huutokaupassa myynnissä olevan esineen omistaja eikä siten myöskään millään tavoin ole osallisena huutokaupassa myyvän ja ostavan osapuolen välisessä sopimuksessa. Tästä syystä palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, myyjän oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin. Palveluntarjoaja ei siten myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, myyntilistojen oikeellisuutta, osallistujien sivuilla muutoin esittämien viestien oikeellisuutta, myyjien todellista kykyä myydä ja luovuttaa tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita, taikka sitä, toteuttavatko osapuolet lopulta kaupan vai ei.

Huutokauppaan osallistuva vastaa yksin kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien lakien mukaan. Siten myös myyjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka se on asettanut huutokauppaan. Kaikki myyjän ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin myyjä ne ilmoittaa.

Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se olisi virheellinen.

Vaikka palveluntarjoaja pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, käyttäjäinformaation oikeellisuuden varmistaminen internetissä on siinä määrin vaikeaa, ettei palveluntarjoajalla ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin huutokauppasivustolla ilmoittaman informaation oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei julkaise muiden huutokauppojen ilmoituksia, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tällaisen ilmoituksen havaitessaan monitoimitja.com poistaa sen välittömästi sivustolta. Palveluntarjoaja ei myöskään voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriytyä tai sen käyttö estyä erinäisistä huutokaupan pitäjästä riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, huutokaupan pitäjä ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Huutokaupan pitäjä ei siten ole miltään osin vastuussa omasta, agenttiensa, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, näihin internetsivuihin tai palveluntarjoajan palveluihin.

Palveluntarjoajan sivustolta saattaa olla myös linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. Palveluntarjoaja ei ota mitään vastuuta käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Mikäli palveluntarjoajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, huutokaupan pitäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan joko niiden huutokauppavälitysmaksujen määrään, jotka huutokauppaan osallistuva on suorittanut viimeisen kuuden kuukauden aikana palveluntarjoajalle tai 500,00 euron maksimikorvaukseen, riippuen kumpi korvausmääristä on korkeampi.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu huutokaupan pitäjän petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.

Sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja niin että muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen kun ne on julkaistu monitoimitja.com-internetsivulla.

Henkilötiedot

monitoimitja.com pidättää itsellään oikeuden mitätöidä huutokaupan tulos, mikäli asiakas on luovuttanut väärät henkilötiedot. Tunnuksen tehdessään asiakas vastaa henkilötietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Myyjä voi edellyttää huutajalta tiettyä yhtiömuotoa tai muita edellytyksiä huutokaupan voiton ja kohteen luovutuksen toteutumiseksi. Ostaja vastaa siitä, että hän täyttää vaaditut edellytykset.

Henkilötietojen luovutus

MONITOIMI TJA Oy noudattaa EU:n ohjeita koskien asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä. MONITOIMI TJA Oy ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa ja suostumusta. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille kuin lain säätämissä tapauksissa viranomaisille. Tällaisina tapauksina pidetään mm. rikostutkintaan tai saatavan perintään liittyvää henkilötietojen ja henkilötunnuksen selvittämistä ja luovuttamista. MONITOIMI TJA Oy pidättää itselleen oikeuden käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. MONITOIMI TJA Oy voi käyttää henkilötietoja vastatakseen asiakkaan kysymyksiin ja markkinoinnissa.

Lisää aiheesta täältä. http://monitoimitja.com/tietosuojaseloste/